Administrator | Odsłony: 4739

 

Polskie Towarzystwo Astrologiczne (PTA) zostało zarejestrowane 13 sierpnia 2009 roku. PTA posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz statutu. Siedzibą PTA jest Warszawa. Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Cele Towarzystwa (skrót):

 1. poznawanie i badanie współwystępowania zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie oraz ich znaczenia dla życia człowieka i przebiegu wszelkich procesów zachodzących na Ziemi, w szczególności biologicznych, społecznych i ekonomicznych, 
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie upowszechniania wiedzy astrologicznej w społeczeństwie,
 3. pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności fachowych członków Towarzystwa,
 4. prowadzenie działalności kulturalnej związanej z astrologią, w szczególności badań, ochrony i dokumentacji astrologicznego dziedzictwa kulturalnego,
 5. rozwijanie kontaktów i współpracy z organizacjami prowadzącymi podobną działalność w Unii Europejskiej i na świecie,
 6. ochrona zawodu i etosu astrologa.

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne zamieszkujące stale w Polsce lub za granicą i prawne z siedzibą w Polsce lub za granicą. Towarzystwo zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie oraz opłaci z góry pierwszą roczną składkę członkowską. Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona przez swoją działalność dla Towarzystwa lub celów, dla których realizacji powołane zostało Towarzystwo. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Władzami Towarzystwa są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu. Członkowie-założyciele: Krystyna Adwentowska, Anna Frankowska-Czerniawska, Maria Graham, Laryssa Kobylińska†, Bogdan Franciszek Krusiński, Krystyna Lelińska, Andrzej Opejda, Światosław Nowicki, Piotr Piotrowski, Krzysztof Porzeżyński, Justyna Reiner†, Agnieszka Rolka-Piotrowska, Teodor Sulima, Alicja Szachewicz, Krzysztof Śliwiński, Swietłana Świder.

Zarząd Towarzystwa:
Piotr Piotrowski – Prezes
Ewa Herchel – Wiceprezes
Małgorzata Szwałkiewicz – Skarbnik
Piotr R. Tymko – Sekretarz
Mirosław Czylek – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Ewa Braszko – przewodnicząca
Ewa Rogińska – wiceprzewodnicząca
Izabela Kiełbowska – sekretarz

Sąd Koleżeński:
Bogdan Krusiński – przewodniczący
Anna Tomczyk – wiceprzewodnicząca
Natalia Stala – sekretarz
Margot Graham – członek
Ewa Zapolska – członek

Dane kontaktowe:
Polskie Towarzystwo Astrologiczne
ul. Laskowa 3/27,
01-214 Warszawa

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KRS: 0000333559
NIP: 9512295227
REGON: 141975198
Konto bankowe: 74 2030 0045 1110 0000 0235 6940

 

 

Kategoria: O PTA
AdminPTA | Odsłony: 4892

 

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTROLOGICZNEGO

Uchwalony 24 listopada 2012 roku.

Zmieniony w dniu 18 kwietnia 2015 roku na Walnym Zebraniu Członków w Warszawie.

Zarejestrowany w KRS dnia 7 kwietnia 2016 roku.

             

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1.

Polskie Towarzystwo Astrologiczne, zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób fizycznych lub osób prawnych zainteresowanych astrologią lub związanych zawodowo lub hobbystycznie ze sprawami astrologii oraz zagadnieniami pokrewnymi.

§2.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, zawiązanym na czas nieograniczony

i posiada osobowość prawną.

§3.

Towarzystwo działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§4.

Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§5.

Towarzystwo może powoływać sekcje i komisje. Zasady ich powoływania, funkcjonowania i zamykania określa Zarząd Towarzystwa.

§6.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§7.

Towarzystwo może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych.

§8.

Towarzystwo ma prawo posługiwać się własnym znakiem organizacyjnym.                                                                        

§9.

Towarzystwo może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów podobnych do celów działania Towarzystwa.                                                                  

§10.

Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.                                                                      

§11.

 Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.

 

 

Rozdział II Cele i środki działania

§12.

Celem Towarzystwa jest:
1. poznawanie i badanie współwystępowania zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie oraz ich znaczenia dla życia człowieka i przebiegu wszelkich procesów zachodzących na Ziemi, w szczególności biologicznych, społecznych i ekonomicznych, 
2. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie upowszechniania wiedzy astrologicznej w społeczeństwie,
3. pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności fachowych członków Towarzystwa,
4. prowadzenie działalności kulturalnej związanej z astrologią, w szczególności badań, ochrony i dokumentacji astrologicznego dziedzictwa kulturalnego,
5. rozwijanie kontaktów i współpracy z organizacjami prowadzącymi podobną działalność w Unii Europejskiej i na świecie,
6. ochrona zawodu i etosu astrologa,
7. integracja środowiska,
8. propagowanie i inicjowanie działań filantropijnych prowadzących do wzajemnej pomocy i udzielania wsparcia astrologom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§13.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. inspirowanie, organizowanie i prowadzenie prac badawczych,
2. szerzenie i popularyzację wiedzy astrologicznej w formie wykładów publicznych, odczytów, prezentacji, publikacji oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych,
3. prowadzenie różnych form szkoleń i doskonalenia fachowego,
4. organizowanie zjazdów, konferencji, seminariów, wykładów i kursów,
5. gromadzenie kulturalnego dorobku astrologicznego, prowadzenie bibliotek wydawnictw astrologicznych,
6. gromadzenie zbiorów danych astrologicznych, w tym w postaci Bazy horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

7. prezentowanie opinii członków Towarzystwa w sprawach dotyczących astrologii wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji, instytucji i stowarzyszeń,
8. troszczenie się o poziom etyczny wykonywania praktyki astrologicznej przez członków Towarzystwa przejawiające się w propagowaniu zasad etyki i dążeniu do utworzenia kodeksu etycznego astrologa oraz w pilnowaniu przestrzegania jego zasad przez członków Towarzystwa,
9. organizowanie i finansowanie działalności informacyjnej, wydawniczej, w szczególności wydawanie biuletynu informacyjnego i utrzymywanie witryny internetowej,
10. prowadzenie doradztwa i konsultacji,
11. inicjowanie, organizację lub patronowanie przedsięwzięciom mającym na celu umocnienie więzi zawodowych i hobbystycznych w środowisku,
12. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej dla realizacji działań objętych celami Towarzystwa.

13. przyznawanie corocznej nagrody im. Franciszka Prengla osobom wybitnie zasłużonym dla rozwoju i upowszechniania wiedzy astrologicznej.

 

Rozdział III Członkowie – ich prawa i obowiązki

§14.

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§15.

Towarzystwo zrzesza członków: 
1. zwyczajnych, 
2. wspierających, 
3. honorowych.

§16.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która: 
1. złoży deklarację członkowską na piśmie, 
2. opłaci z góry pierwszą roczną składkę członkowską. 

§17.

Członek zwyczajny ma prawo: 
1. uczestniczyć w wyborach do władz Towarzystwa, 
2. korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
3. brać udział w zebraniach, wykładach, konferencjach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo, 
4. zgłaszać wnioski i propozycje oraz wypowiadać opinie w sprawie działalności Towarzystwa,
5. używania nazwy i znaku organizacyjnego Towarzystwa na podstawie odrębnego regulaminu.

§18.

Członek zwyczajny jest zobowiązany: 
1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa, 
2. przyczyniać się do realizacji celów Towarzystwa, dbać o dobre imię Towarzystwa,
3. przestrzegać zasad etyki,
4. regularnie opłacać składki członkowskie.

§19.

Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

§20.

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§21.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.       

§22.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona przez swoją działalność dla Towarzystwa lub celów, dla których realizacji powołane zostało Towarzystwo.

§23.

1. Godność członka honorowego jest nadawana przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

2. Członkowie zwyczajni, którzy uzyskali godność członka honorowego nie tracą swoich dotychczasowych praw członkowskich.

§24.

Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa. 

§25.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

§26.

Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

§27.

Ustanie członkostwa może nastąpić wskutek: 
1. dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa złożonej na ręce Zarządu, 
2. wykluczenia przez Zarząd: 
a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa, 
b) z powodu nie opłacania składek przez okres dłuższy niż jeden rok, po uprzednim wezwaniu do zapłaty;

c) z powodu działalności na szkodę Towarzystwa, bądź jednego z jego członków,  utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) na pisemny wniosek Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa,
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.                                     

§28.

1. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Towarzystwa lub wykluczenia albo skreślenia z list członków zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV Władze Towarzystwa

§29.

Władzami Towarzystwa są: 
1. Walne Zebranie Członków, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.                                

§30.

Kadencja władz.
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.


2.Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mają prawo w czasie trwania kadencji uzupełnić swój skład w miejsce osób, których mandaty wygasły, w tym: wskutek rezygnacji, utraty członkowstwa lub odwołania.

3. Liczba osób dokooptowanych w czasie kadencji nie może przekroczyć jednej drugiej (1/2) liczby członków, w każdej z tych władz, pochodzących z wyboru.

4. Kooptacja członków władzy dokonywana jest w głosowaniu tajnym.

5. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego następuje wskutek złożenia pisemnego oświadczenia na ręce Zarządu.                 

§31.

Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile przepisy Statutu nie wymagają odpowiedniego dla tego głosowania kworum.                                                                                

§32.

Członkowie władz Towarzystwa nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji.
                                                     

 

Walne Zebranie Członków
                                                                              

§33.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 
1. z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni, 
2. z głosem doradczym — członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§34.  

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§35.

1.Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, nie później niż 3 miesiące przed upływem kadencji.

2.Termin, miejsce oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

3. Formę i tryb zawiadomienia ustala Zarząd.

§36.

1. Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej ⅓ ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Termin, miejsce oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

4. Formę i tryb zawiadomienia ustala Zarząd.

§37.

1.Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2.W przypadku stwierdzenia liczby członków mniejszej niż ½ liczby członków, zwołuje się Zebranie w drugim terminie, w pół godziny po pierwszym, co należy zaznaczyć w zawiadomieniu.

3. Zebranie zwołane w drugim terminie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 15 członków. 

§38.  

W zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni, wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§39.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów członków obecnych na zebraniu. Głosowanie jest jawne.

§40.

W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§41.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa, 
  2. uchwalanie zmian statutu, 
  3. powoływanie i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości oddanych głosów,
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  7. uchwalanie budżetu, 
  8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Towarzystwa,
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze, 
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
11. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach wniesionych pod obrady nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa,
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.
13. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub usunięcia członka honorowego.

 

Zarząd

§42.

Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i działa w jego imieniu. 

§43.

1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym prezesa, wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Towarzystwa. Prezesa wybiera Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków ustala w głosowaniu jawnym skład ilościowy Zarządu na nową kadencję w granicach określonych w pkt.1.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, któremu przewodniczy Prezes, dokonuje się wyboru Skarbnika i Sekretarza oraz w miarę potrzeby Wiceprezesa.

4. Wybór Wiceprezesa lub zmiana funkcji w zarządzie w trakcie kadencji wymaga uchwały Zarządu.

5. W przypadku powstania wakatu na funkcji Prezesa w trakcie kadencji wybór nowego Prezesa należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

6. Do czasu wyboru nowego Prezesa funkcję tą pełni wybrany przez Zarząd jeden z jego członków.

§44.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes albo upoważniony przez niego inny członek zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także droga elektroniczną (Skype, konferencja telefoniczna, wideokonferencja). Z posiedzeń Zarządu odbytych w tym trybie sporządza się pisemny protokół, a podjęte uchwały są równoważne z uchwałami podjętymi na posiedzeniach Zarządu w trybie zwykłym.

§45.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa Zarządu.

§46.

Zarząd może powoływać sekcje Towarzystwa, ciała doradcze Towarzystwa, jak: Radę Programową, zespoły ekspertów oraz doraźne komisje.                             

§47.

Do zadań Zarządu należy: 

1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków

2. podejmowanie uchwał o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z obowiązku opłacania składki członkowskie

3.  organizowanie działalności Towarzystwa, ustalanie planów i czuwanie nad ich realizacją,

4.  opracowywanie, uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych,

5.  zasady działania Zarządu Towarzystwa ustala regulamin uchwalony przez Zarząd,

6.  podejmowanie decyzji majątkowych i finansowych dotyczących Towarzystwa,

7.  uchwalanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania,

8.  reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

9.  zwoływanie Walnego Zebrania Członków, opracowywanie sprawozdań z działalności Towarzystwa i innych materiałów na Walne Zebranie Członków,

10. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego oraz wniosków o pozbawianie godności członka honorowego, 

11. decydowanie o wstępowaniu do krajowych lub zagranicznych organizacji,

12. zatrudnianie pracowników oraz określanie zasad ich wynagradzania, 

13. przyjmowanie i skreślanie członków zwykłych i wspierających.

14. uchwalanie regulaminu przyznawania nagrody im. Franciszka Prengla.

 


Komisja Rewizyjna

                                                                        

§48.

Organem kontrolnym Towarzystwa jest Komisja Rewizyjna.

§49.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród Członków Towarzystwa. 

2. Walne Zebranie Członków ustala w głosowaniu jawnym skład ilościowy Komisji Rewizyjnej na nową kadencję w granicach określonych w pkt.1.

3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza oraz w miarę potrzeby wiceprzewodniczącego.

4. Zmiana sprawowanych funkcji członków w Komisji w trakcie kadencji należy do wyłącznej kompetencji komisji.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami innych władz Towarzystwa.

                                                                        

§50.

1.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2.Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący albo upoważniony przez niego inny członek komisji.

3.Posiedzenia Komisji mogą odbywać się także droga elektroniczną (Skype,  konferencja telefoniczna, wideokonferencja). Z posiedzeń Komisji odbytych w tym trybie sporządza się pisemny protokół, a podjęte uchwały są równoważne z uchwałami podjętymi na posiedzeniach Komisji w trybie zwykłym

§51.

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§52.

Zasady działania Komisji Rewizyjnej Towarzystwa ustala regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.            

§53.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1. kontrolowanie działalności Towarzystwa, 
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, 
3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu, 
4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
5. przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
6. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pobierać wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej.

 


Sąd Koleżeński

§54.

Sąd Koleżeński powoływany jest do rozstrzygania sporów wynikłych między członkami Towarzystwa oraz do rozpatrywania skarg członków Towarzystwa dotyczących działania organów statutowych Towarzystwa.      

§55.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród Członków Towarzystwa. 

2. Walne Zebranie Członków ustala w głosowaniu jawnym skład ilościowy Sądu Koleżeńskiego na nową kadencję w granicach określonych w pkt.1.

3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza oraz w miarę potrzeby wiceprzewodniczącego.

4. Zmiana sprawowanych funkcji przez członków w Sądzie Koleżeńskim w trakcie kadencji należy do wyłącznej kompetencji Sądu.

5. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być równocześnie członkami innych władz Towarzystwa.

§56.

1. Posiedzenia Sądu zwołuje przewodniczący albo upoważniony przez niego inny członek Sądu.

2. Posiedzenia Sądu mogą odbywać się także droga elektroniczną (Skype,  konferencja telefoniczna, wideokonferencja). Z posiedzeń Sądu odbytych w tym trybie sporządza się pisemny protokół, a podjęte uchwały są równoważne z uchwałami   podjętymi na posiedzeniach Sądu w trybie zwykłym

3. Orzeczenia Sądu zapadają w trzy osobowym składzie wyznaczonym przez Przewodniczącego Sądu i wyłącznie na posiedzeniach odbywanych w trybie zwykłym.

4. Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego ustala regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński.

§57.

Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Postępowanie zamyka wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

§58.

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary:
1. upomnienie,
2. zawieszenie w prawach członka od 3 miesięcy do jednego roku,
3. złożyć wniosek do Zarządu o wykluczenie z Towarzystwa.

 

 

Rozdział V Majątek i Fundusze

§59.

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, udziały i fundusze.

§60.

Dochody Towarzystwa mogą pochodzić z następujących źródeł: 
1. składek członkowskich,
2. darowizn, sponsoringu, lokat, udziałów, spadków, zapisów, dotacji i ofiarności publicznej,
3. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
4. dochodów z majątku Towarzystwa,
5. dochodów z działalności gospodarczej.

§61

1 Środki pieniężne są przechowywane na rachunkach bankowych Towarzystwa z wyłączeniem pogotowia kasowego na potrzeby bieżącej działalności statutowej”

2 Wysokość pogotowia kasowego ustala Zarząd przez podjęcie odpowiedniej uchwały

3 Kasa prowadzona jest przez Skarbnika lub inną upoważnioną przez Zarząd osobę”

§62.

Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§63.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd. 

§64.

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego wymagają zgody dwóch trzecich głosów członków Towarzystwa obecnych na Walnym Zebraniu.

§65

Do ważności składanych oświadczeń woli dotyczących spraw majątkowych Towarzystwa, zawierania umów i udzielania pełnomocnictwa, wymagane są podpisy Prezesa Zarządu i Skarbnika, działających łącznie lub dwóch członków Zarządu, działających łącznie, w tym Prezesa lub Skarbnika.

§66.

Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli, o których mowa w statucie.  

§67.

W celu zachowania przejrzystości działania Towarzystwa zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§68.

Dochody z działalności gospodarczej Towarzystwa służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

 

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§69.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków większością ponad 50% głosów przy obecności:

- w pierwszym terminie ponad 50% głosów uprawnionych do głosowania,

- w drugim terminie (30 minut po upływie pierwszego terminu) w obecności co najmniej 15 (piętnastu) członków zwyczajnych

§70.

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności:

- w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

- w drugim terminie (30 minut po upływie pierwszego terminu) w obecności co najmniej 15 członków zwyczajnych.

§71.

Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa. Majątek pozostały po likwidacji przekazuje się wybranej przez Walne Zebranie Członków organizacji o celach nie zarobkowych z przeznaczeniem na cele charytatywne.

§72.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

 

 

Kategoria: O PTA
Administrator | Odsłony: 3834

Zarząd zgodnie z § 35 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Astrologicznego i zawiadamia o terminie, miejscu oraz porządku obrad.

Walne Zebranie Członków zwołane jest na dzień 17 marca (niedziela ) 2013 roku w pierwszym terminie na godzinę 10:00, a w drugim terminie na godzinę 10:30 w Warszawie przy ul. Zielnej 39, IV piętro z następującym porządkiem obrad:

Kategoria: O PTA
Administrator | Odsłony: 14086

Polskie Towarzystwo Astrologiczne (PTA) zostało zarejestrowane 13 sierpnia 2009 roku. PTA posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz statutu. Siedzibą PTA jest Warszawa. Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Cele Towarzystwa (skrót):

 1. poznawanie i badanie współwystępowania zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie oraz ich znaczenia dla życia człowieka i przebiegu wszelkich procesów zachodzących na Ziemi, w szczególności biologicznych, społecznych i ekonomicznych, 
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie upowszechniania wiedzy astrologicznej w społeczeństwie,
 3. pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności fachowych członków Towarzystwa,
 4. prowadzenie działalności kulturalnej związanej z astrologią, w szczególności badań, ochrony i dokumentacji astrologicznego dziedzictwa kulturalnego,
 5. rozwijanie kontaktów i współpracy z organizacjami prowadzącymi podobną działalność w Unii Europejskiej i na świecie,
 6. ochrona zawodu i etosu astrologa.

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne zamieszkujące stale w Polsce lub za granicą i prawne z siedzibą w Polsce lub za granicą. Towarzystwo zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie oraz opłaci z góry pierwszą roczną składkę członkowską. Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona przez swoją działalność dla Towarzystwa lub celów, dla których realizacji powołane zostało Towarzystwo. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Władzami Towarzystwa są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu. Członkowie-założyciele: Krystyna Adwentowska, Anna Frankowska-Czerniawska, Maria Graham, Laryssa Kobylińska†, Bogdan Franciszek Krusiński, Krystyna Lelińska, Andrzej Opejda, Światosław Nowicki, Piotr Piotrowski, Krzysztof Porzeżyński, Justyna Reiner†, Agnieszka Rolka-Piotrowska, Teodor Sulima, Alicja Szachewicz, Krzysztof Śliwiński, Swietłana Świder.

Zarząd Towarzystwa:
Przewodniczący: Andrzej Opejda,
Wiceprzewodnicząca: Ewa Herchel,
Wiceprzewodnicząca: Maria Graham.

Komisja Rewizyjna:
Krystyna Adwentowska,
Anna Frankowska-Czerniawska,
Ewa Piotrowska.

Sąd Koleżeński:
Andrzej Puszkarski, 
Krzysztof  Porzeżyński,
Bogdan Krusiński.

Dane kontaktowe:
Polskie Towarzystwo Astrologiczne
ul. Meander 18/8, 02-791 Warszawa
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 536 499 868
faks: +48 22 3499354 
KRS: 0000333559
NIP: 9512295227
REGON: 141975198
Konto bankowe: 74 2030 0045 1110 0000 0235 6940

Kategoria: O PTA
Administrator | Odsłony: 14276

ANDRZEJ BABKIEWICZ

Indolog i sanskrytolog; doktorant na Wydziale Orientalistycznym UW. Główne zainteresowania badawcze: epika sanskrycka, literatura indyjskiego średniowiecza, szczególnie jej aspekty religijno-filozoficzne i mitologiczne.

Wykłady:

13 X 2012 - Indyjska horoskopia urodzeniowa w „Wielkiej horoskopii Paraśary” (Bryhat-paraśara-hora) (II Konferencja PTA)

18 I 2014 - Narzędzia horoskopii indyjskiej - precesja i okresy planetarne

15 VI 2014 - Elementy indyjskiej horoskopii w warsztacie astrologa ("Weekend z astrologią - wykłady i warsztat")

KRZYSZTOF CICHOŃ

Ur. 1966 - magisterium: „Postać tańczącego króla Dawida”. Ikonografia tańca sakralnego, KUL; doktorat: „Ikonografia kosmosu w sztuce europejskiej do baroku”, Lwowska Akademia Sztuk; związany m.in. z  Instytutem Kulturoznawstwa UMCS i Katedrą Historii Sztuki UŁ.

W internecie: http://www.historiasztuki.uni.lodz.pl/kat/prax/kc

Wykłady:

19-20 X 2013 - Porządek symboliczny w potencjalnie nieskończonym wszechświecie. Ikonografia zagadnienia (III Konferencja PTA)

MIROSŁAW CZYLEK

Ukończył filozofię w roku 2004 w Szczecinie na US. Studiował również doradztwo psychospołeczne w latach 2003 – 2005. Zajmuje się astrologią od 2005 roku, od 2010 roku prowadzi bloga astrologicznego „Gwiazdologia”. Stworzył bazę odnośników Moc Astrologii z prawie 800 danymi osobowymi, ponad 400 wydarzeniami, oraz największą liczbą linków do treści z polską astrologią. W latach 2010 – 2012 członek Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego, od października 2012 członek Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Od marca 2013 w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Astrologicznego.

W internecie: http://gwiazdologia.naszeszczescie.pl/

Wykłady:

19-20 X 2013 - Znaczenie komet w astrologii (III Konferencja PTA)

GRZEGORZ DUNIEC

Fizyk, mechanik nieba, astrolog, psychografolog, biegły w zakresie kryminalistycznych badań pisma ręcznego. Absolwent Akademii Astrologii Humanistycznej oraz Studium Psychotronicznego w Łodzi. Jako astrolog specjalizuje się w astrologii predykcyjnej. Prowadzi także badania w zakresie astrometeorologii.

Wykłady:

18 II 2013 – Astrologia w kontekście psychografologii i chirologii

20 IX 2014 - Astronomiczne podstawy astrologii ("Weekend z astrologią - seria czterech wykładów")

ROMAN FIERFAS

Tłumacz, taoista, astrolog. Astrologię poznał dzięki inspiracji i prowadzeniu mgr Donki Madej. Taoistyczną alchemię – dzięki Rosmarie Weibel, szwajcarskiej nauczycielce praktyk Healing Tao, systemu mistrza Mantak Chia. Astrologię praktykuje samodzielnie od 2001 roku, zaś taoistyczne praktyki od roku 1994. W 2008 roku tłumaczył wstępny wykład Mantak Chia w klubie Traffic w Warszawie. Od 2008 do 2012 roku tłumaczył, organizował i współorganizował warsztaty Rosmarie w Warszawie, obecnie wspiera je duchem i reklamą. W 2013 roku zorganizował warsztaty Daisy Lee, nauczycielki uzdrawiającego systemu Radiant Lotus Qigong. Od 2010 roku stale współpracuje z warszawskim Muzeum Azji i Pacyfiku, prowadząc w nim swoje wykłady z pogranicza Wschodu i Zachodu, oraz tłumacząc spotkania ze swoimi gośćmi-nauczycielami. Tłumaczył warsztat Johna Frawleya, organizowany przez Polskie Towarzystwo Astrologiczne. Jest również stale współpracującym tłumaczem na warsztatach pracy z głosem Shirlie Roden, organizowanych przez Agnieszkę Jurko.

W internecie: http://www.xorceria.com

Wykłady:

9 XII 2013 – Koncepcja umysłu (Shen) w tradycyjnej medycynie chińskiej i taoizmie w świetle archetypów astrologii zachodniej

21 IX 2014 - Symbole astrologiczne jako forma sztuki oraz kamienie milowe indywiduacji ("Weekend z astrologią - seria czterech wykładów")

JOHN FRAWLEY

To jeden z niewielu współczesnych praktyków astrologii prawdziwej. Jego książka The Real Astrology zdobyła prestiżową nagrodę astrologiczną, Spica Award za najlepszą książkę roku 2001 [wyd. pol. Rzeczywista astrologia, 2010]. Opublikował też The Real Astrology Applied (2002), The Horary Textbook (2005) [wyd. pol. Podręcznik astrologii horarnej, 2011] oraz Sports Astrology (2008). W latach 1996-2006 wydawał cieszący się dużym zainteresowaniem magazyn „The Astrologer’s Apprentice” (22 numery). W latach 90-tych regularnie występował w brytyjskiej telewizji. Znany jest również z autorskiego, codziennego programu „Frawley and the Fish” na kanale L!VE TV. Ma klientów i studentów na sześciu kontynentach. Prowadzi kursy i warsztaty na całym świecie, jego książki zostały przetłumaczone na wiele języków. Mieszka w Warszawie.

W internecie: http://www.real-astrology.com/

Wykłady:

20-21 IV 2013 - Interpretacja gwiazd stałych (warsztat)

8 II 2014 - Nicholas Culpeper i jego techniki astrologiczne

26-27 IV 2014 - Tradycyjna astrologia urodzeniowa (warsztat)

WŁODZIMIERZ GALOSS

Z wykształcenia elektronik, pracował w tym zawodzie 25 lat. W latach 1983-1987 uczył się w Towarzystwie Psychotronicznym w Warszawie dziedzin związanych z ezoteryką, tj. radiestezji, DU, astrologii, tarota, numerologii. W 1998 ukończył 4-letni „INTERCOLLEGE” Amerykańsko-Rosyjski o specjalności astropsycholog. W 1999 roku ukończył 4-letnią naukę w Instytucie Ekonomii i Kultury z tytułem wykładowca o kierunku psychologa. W tym samym roku uzyskał w tym Instytucie tytuł magistra psychologii zarządzania. Od 1995 roku do teraz prowadzi wykłady w szkołach pomaturalnych z astrologii w miastach Warszawa, Białystok, Częstochowa, Bydgoszcz, Gdańsk i Szczecin.

Wykłady:

7 VI 2010 - Bieżące wydarzenia polityczne w Polsce i na świecie w świetle astrologii

8-9 VI 2013 - Cykle planet ciężkich w astrologii natalnej, mundalnej i astrometeorologii („Weekend z astrologią – seria czterech wykładów”)

PIOTR GIBASZEWSKI

Piotr Gibaszewski ezoteryką, astrologią i tarotem zajmuje się od dwudziestu jeden lat. Absolwent religioznawstwa na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył Studium Psychotroniki w Łodzi, doktoryzuje się na AGH. Redaguje portale www.solarius.pl i www.ezoter.pl. Autor prognoz astrologicznych dla Polski i Świata. Prowadzi w Krakowie Poradnię Ezoteryczną. Współpracuje z wieloma stacjami radiowymi i telewizyjnymi, m. in. TOK FM, TVP, TVN. Prowadzi indywidualne konsultacje astrologiczne, kursy astrologii i tarota. Wykłada astrologię w Studium Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu.

W internecie: http://www.solarius.pl/

Wykłady:

5 III 2011 - Wielkie ingresy i główne konfiguracje w roku 2011 i  2012 (II Konferencja PTA)

23 V 2011  - Astrologia i wielkie przepowiednie

MARGOT GRAHAM

Absolwentka socjologii i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, podjęła pracę w Zakładzie Informacji Naukowej na Wydz. Historii UW, następnie zaś dydaktykę w Instytucie Profilaktyki Społ. i Resocjalizacji UW, przerwaną z powodu wyjazdu do Anglii. Tam ukończyła trzyletnie wieczorowe studia astrologiczne, czego rezultatem było rozstanie z nauką akademicką. Nastąpiła zmiana zainteresowań na korzyść filozofii ezoterycznej, jogi, gnostycyzmu. Po powrocie do Warszawy Margot Graham aktywne włączyła się w działalność Sekcji Astrologii Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego, od r. 1984 jako wykładowca, a od r. 1987 jako kierownik tej Sekcji. Przygotowywała materiały szkoleniowe, działała wydawniczo (w tym współredagowała kwartalnik „Zodiak”), organizowała letnie szkoły o szerokiej tematyce paranaukowej (obecność wykładowców i uczestników z wielu krajów). Od powstania w r. 2009 Polskiego Towarzystwa Astrologicznego została jego wiceprzewodniczącą, a pod koniec czteroletniej kadencji pełniła funkcję prezesa. Od stycznia 2013 r. współprowadzi zajęcia w Szkole Astrologii dr Piotra Piotrowskiego.

W internecie: http://www.margotgra.com.pl/

Wykłady:

16 XI 2009 - Zakres naszej wolności w świetle astrologii

12 II 2010 - Nowy Chiński Rok Metalowego Tygrysa

22 III 2010 - Analiza horoskopu Leona Cyborana w świetle wydarzeń z jego życia

08 XI 2010 - Fryderyk Chopin w 200 lat potem

5 III 2011-Rok 2012 jako koan i brama (I Konferencja PTA)

07 XI 2011 - Człowiek Roku 2011 Maria Skłodowska-Curie w świetle astrologii

28 V 2012 - Dyrekcje symboliczne jako metoda rektyfikacji horoskopu i horoskopy harmoniczne (ćwiczenia)

04 VI 2012 - Julian Ochorowicz, człowiek renesansu w czasach pozytywizmu - jego życie i jego horoskopy

13 X 2012 - Tradycje olimpijskie a Igrzyska 2012 w Londynie (II Konferencja PTA)

12 XI 2012 - Bolesław Prus w świetle źródeł historycznych i astrologii

2 XII 2013O Elżbiecie Barszczewskiej (1913-1987) we wspomnieniach rodzinnych i astrologii. W stulecie urodzin aktorki.

2013/14 – Szkoła Astrologii dr. Piotra Piotrowskiego (ćwiczenia)

19 X 2014 - Węzły Księżyca, czyli nasza lekcja karmiczna i siła napędowa rozwoju wewnętrznego (IV Konferencja PTA)

17 I 2015 - Oś węzłów księżycowych w interpretacji karmicznej jako droga rozwoju wewnętrznego (warsztat)

JAROSŁAW GRONERT

Astrologią zajmuje się od 1986 roku. Pierwsze kroki stawiał u Leszka Weresa (twórcy polskiej szkoły astrologii). Gronert naucza arkanów astrologii od 1990 r. Zajęcia prowadzi w: Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu, Rzeszowie, Kaliszu, Radomiu, Gdańsku, Gorzowie Wlkp. i Wiśle. Jest autorem książek: Astrologia od początku, Strategia Kosmosu oraz Na zakręcie dziejów.

W internecie: http://jarekgronert.pl/

Wykłady:

5 III 2011- Uran i Pluton po siedmiokroć (I Konferencja PTA)

16 I 2012 - Polska i świat na zakręcie dziejów 2012-2015

13 X 2012 - Wybitne postacie sportów indywidualnych i zespołowych (II Konferencja PTA)

29 X 2012 - Zasady interpretacji horoskopów porównawczych na przykładzie znanych postaci

23-24 II 2013 - Astrologia synastryczna, relokacja i astrokartografia (warsztat)

19-20 X 2013 - Zodiakalne stopnie wzmacniające potencjały planet (III Konferencja PTA)

10-11 V 2014 - Astrologia porównawcza i mundalna (warsztat)

19 X 2014 - Cykle długoterminowe w astrogeopolityce (IV Konferencja PTA) 

2014/15 - Szkoła Astrologii PTA

ANNA HABICH

Wykłady:

21 III 2011 – Ingres Neptuna w znak Ryb

EWA HERCHEL

Znawca numerologii wg szkoły Glaydy Lobos, absolwentka UW, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Astrologicznego.

Wykłady:

3 XII 2010 - Stan Wojenny (13 XII 1981) etapem w procesie wielkich przemian

5 III 2011- Cykle planetarne, obraz kryzysu finansowego według Kondratiewa (I Konferencja PTA)

7 IV 2014 – Astrologiczne prognozowanie pogody

MAGDALENA JANUSZ

Ur. w 1988 roku w Bielsku Białej. Uczęszczała do Szkoły Sztuk Pięknych im. Juliana Fałata w rodzinnym mieście, następnie podjęła edukację w kierunku matematyczno – fizycznym. Malarstwem i rysunkiem zajmuje się od 1994 roku, grafiką użytkową od 2009. W 2010 roku wydała wraz z L. Wieczorkiem poradnik dla młodych kierowców, jest autorką rysunków i grafik w niej zamieszczonych. Autorka licznych prac w technice akrylowej oraz olejnej. Od wczesnych lat życia interesuje się i zajmuje się filozofią. W 2004 roku podjęła praktykę Jogi Klasycznej. Naukę astrologii rozpoczęła w 2009 dzięki Ewie Kornafel, w 2012 roku podjęła naukę na Warsztatach Astrologii Praktycznej prowadzonych przez Leona Zawadzkiego oraz Marię Pieniążek. Pracuje w banku. Jest matką, wychowując pięcioletniego syna Gabriela.

W internecie: http://artofmag.wordpress.com/

Wykłady:

21-22 IX 2013 - Astrologiczne źródła nazizmu („Weekend z astrologią – debata i wykłady”)

WOJCIECH JÓŹWIAK

Astrologią zainteresował się na początku lat 80. XX wieku. Czuje się związany z jej racjonalnym i nie-okultystycznym nurtem. Stara się kontynuować idee pochodzące od Michela Gauquelina (np. pierwszorzędne znaczenie planet na osiach kosmogramu, typy planetarne) i od Johna Addeya (analiza harmoniczna). Od 1997 roku wydaje e-magazyn Taraka, gdzie astrologia jest jednym z głównych tematów. Od 2004 prowadzi w Internecie i w realu Akademię Astrologii (www.astroakademia.pl). Jego najważniejsza książka to: "Astrologia samopoznania" (2007).

W internecie: http://www.taraka.pl

Wykłady:

19-20 X 2013 - Jakich programów potrzebują astrologowie? (III Konferencja PTA)

16-17 XI 2013 - Mało znane sposoby interpretacji horoskopu urodzeniowego i prognozy: wiązki i kaskady (warsztat)

JOANNA KOMOROWSKA

Dr habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, kierownik Katedry Literatury Greckiej i Bizantyjskiej UKSW. Doktorat uzyskała w 2000 roku na Wydziale Filologicznym UJ na podstawie pracy Metodologia greckiej astrologii katarchicznej w IV i V wieku n.e., habilitację na tymże samym wydziale w roku 2005. Autorka monografii Vettius Valens of Antioch – an intellectual monography (Kraków 2004), Fenicjanki – studium tragedii Eurypidesa (Kraków 2011), komentowanych i opatrzonych monograficznymi wstępami przekładów Aleksandra z Afrodyzji (O przeznaczeniu, Kraków 2009) i Plutarcha z Cheronei (Pisma egzegetyczne, Kraków 2012) oraz szeregu artykułów, w tym m.in. „Theory Applied: The Proem and the Contents of Tetrabiblos II” Eos 98 (2011), „Individual Nativity, ‘Beginning of Life’ Controversy and Other Problems: Proem and Structure of Book Three of the Tetrabiblos” Eos 99 (2012), „Under the Sign of Aries: the Nile, the Zodiac, and a Roman Poet”, Mene 4 (2004), “Hephaestio of Thebes and the Proems of Apotelesmatica”MHNH III 2003. Stypendystka Fundacji Lanckorońskich (2011), Warburg Institute (2007, 2003), oraz Center for Hellenic Studies w Waszyngtonie (2002).

W internecie: http://www.wnh.uksw.edu.pl/node/176

Wykłady:

19-20 X 2013 - Wiedza prawdziwie niezwykła: astrologia Vettiusa Valensa (III Konferencja PTA)

18 X 2014 - Firmucus Maternus i thema mundi (IV Konferencja PTA)

SYLWIA KONARSKA – ZIMNICKA

Adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii UJK w Kielcach. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko pojmowanej kultury Polski średniowiecznej i wczesnonowożytnej; ponadto historii nauki średniowiecznej i wczesnonowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii przyrody, astronomii, astrologii, medycyny (przede wszystkim ziołolecznictwa).

W internecie:  http://www.ujk.edu.pl/ihis/index.php/dr-sylwia-konarska-zimnicka

Wykłady:

25 III 2013 - Zasady astrometeorologii w pismach Jakuba z Iłży starszego

19-20 X 2013 - Skrypty dla adeptów nauki o gwiazdach na Uniwersytecie Krakowskim przełomu XV i XVI stulecia (III Konferencja PTA)

18 X 2014 - Michał Falkener z Wrocławia i jego kompendium wiedzy astrologicznej (IV Konferencja PTA)

EWA KORNAFEL

Ukończyła wyższe studia filologiczne; od 1995 roku zajmuje się astrologią i zgłębianiem świata symboliki planetarnej. Początkowo uczyła się u Leszka Weresa, twórcy polskiej szkoły astrologii, potem u Jarosława Gronerta, astrologa, autora wielu książek o wpływie ciał niebieskich na życie człowieka. Pasjonują ją szczególnie archetypy kobiecości, stąd tak wielkie znaczenie przywiązuje do Księżyca, Wenus, Lilith i Plutona. Od 1998 roku prowadzi wykłady i warsztaty astrologiczne w Katowicach, Raciborzu, Rybniku, Warszawie i Krakowie. W 2010 roku wydała książkę „Lilith, zakazana kobiecość”. Od 2013 roku jest konsultantką astrologiczną kalendarza księżycowego „Spirala”.
Zajmuje się profesjonalnym przygotowywaniem horoskopów, doradztwem dla osób prywatnych i firm.

W internecie: http://astrolilith.eu/

Wykłady:

28 IX 2013 - Protest, bunt, transgresja – o znaczeniu Lilith w horoskopie (warsztat)

19 X 2014 - Astrologiczne wyznaczniki nadwrażliwości (IV Konferencja PTA)

BOGDAN F. KRUSIŃSKI

Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Astrologią zainteresował się w 1989 roku, a od 1994 roku zajmuje się nią intensywnie. Jest autorem jednego z najbardziej popularnych polskich programów astrologicznych – „Urania”. Opracował też własny system domów (domy Krusińskiego). Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Astrologicznego.

W internecie: http://www.astrologia.pl/

Wykłady:

13 X 2012 - Prozerpina – nowa planeta w Układzie Słonecznym (II Konferencja PTA)

14 X 2013 - Podwójna spirala horoskopu – nowy wymiar analizy astrologicznej

7 II 2015 - Techniki predykcyjne z wykorzystaniem programu astrologicznego Urania (seminarium)

KRYSTYNA LELIŃSKA

Wykłady:

7 II 2011 - Typy osobowości Junga a kariera zawodowa

ROBERT MARZEWSKI

Astrologią zajmuje się od 1993 roku. W tym też czasie rozpoczął edukację w Rosyjsko-Amerykańskiej Akademii ,,INTERCOLLEGE" na specjalności astropsychologia. Własną praktykę astrologiczną prowadzi od końca lat 90. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filozofia. Interesuje się szczególnie filozofią nauki, w tym historią nauki, jak też ontologią i epistemologią, a ponadto szeroko pojmowanym rozwojem duchowym, religiami, ezoteryką. Zwolennik racjonalnego podejścia do astrologii, jak też jej badania. Prezes Instytutu Badań nad Astrologią "AstroLab".

W internecie: http://www.robertmarzewski.pl/

Wykłady:

5 III 2011 - Astrologia, czas, przestrzeń (I Konferencja PTA)

14 VI 2014 - O krytyce astrologii w świetle zarzutów co do jej nienaukowego charakteru ("Weekend z astrologią - wykłady i warsztat")

THEODORE NAICKER

Urodził się w 1987 roku w Durbanie (Republika Południowej Afryki). W 2010 roku zaczął zgłębiać współczesną astrologię psychologiczną. We wrześniu 2011 roku nawiązał kontakt z Giacomo Calabrese, uczniem Roberta Zollera, który wprowadził go w tajniki astrologii tradycyjnej. Niedługo potem postanowił pogłębić swoją wiedzę pod kierunkiem innego studenta Zollera, Roda Suskina, najwybitniejszego astrologa w RPA. Theodore z wykształcenia jest inżynierem przemysłu naftowego, studia ukończył na Texas Tech University w Lubbock w Stanach Zjednoczonych. Obecnie pracuje jako inżynier ds. południowoafrykańskich podmorskich zasobów ropy i gazu. Certyfikaty astrologiczne: CMA, Certificate of Medieval Astrology (2011 – Giacomo Calabrese); Traditional Astrology Conference (2011 – B. Dykes, D. George & Ch. Brennan); Annual Profections Course (2012 – Chris Brennan); DMA, Diploma in Medieval Astrology (2012 – Giacomo Calabrese); FAA Workshop & Lectures (2010 – Ben Dykes); Revolutions Workshop (2010, 2013 – Ben Dykes); Practitioner’s Certificate in Astrology – w toku  (2013 – Rod Suskin).

Wykłady:

1-2 II 2014 Astrologia urodzeniowa i partnerska – synteza technik tradycyjnych i współczesnych (warsztat) 

TERESA NOWAK

Od dwudziestu ośmiu lat praktykuje naturalne metody wspomagania zdrowia i holistycznego rozwoju oraz astrologię. Jest przy tym mamą dwóch wspaniałych synów: Waldka i Jacka oraz babcią cudownej Julii. Wędrując przez lata po różnych ścieżkach samodoskonalenia miała szczęście spotkać na na swej drodze ludzi życzliwych innym, z rozwiniętą świadomością swej duchowej natury.

W internecie: http://www.uzdrawianie-ezoteryczne.pl/o-nas/

Wykłady:

5 III 2011 - Horoskopy Chin (I Konferencja PTA)

13 X 2012 - Olim­piada 2008 w Pekinie (II Konferencja PTA)

ŚWIATOSŁAW FLORIAN NOWICKI

Ur. 1947, syn prof. filozofii, Andrzeja Nowickiego. Absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1969-1981 wykładał filozofię na różnych warszawskich uczelniach. Tłumacz, znawca i komentator filozofii Hegla. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Pracuje głównie dla Biblioteki Klasyków Filozofii Wydawnictwa Naukowego PWN. Ma w dorobku m.in. przekład „Encyklopedii nauk filozoficznych Hegla” i trzytomowych „Wykładów z historii filozofii” tegoż filozofa. Od 1984 roku zajmuje się również astrologią – głównie w aspekcie teoretycznym. Opublikował wspólnie z Wojciechem Jóźwiakiem książkę astrologiczna, pt. „Cykle zodiaku”. Od 1990 roku współpracuje wielorako z Jerzym Prokopiukiem. Prowadzi własne badania teoretyczne na temat harmonii sfer niebieskich. Od 1994 roku utrzymuje robocze kontakty z kilkoma osobami praktykującymi na polskim gruncie channeling. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Gnosis”. Od 16 października 2000 przewodniczący Klubu GNOSIS

W internecie: http://www.tarotapokalipsy.com/pl/

Wykłady:

15 II 2010 - Horoskop poczęciowy

8-9 VI 2013 - Różne systemy współrzędnych astronomicznych jako narzędzie do badania symbolicznych znaczeń gwiazdozbiorów („Weekend z astrologią – seria czterech wykładów”)

19-20 X 2013 - Symbolika tarota jako klucz do interpretacji gwiazdozbiorów (III Konferencja PTA)

18 XI 2013 - Siedem postaci wiecznej natury Boehmego w powiązaniu z sekwencją planet

19 X 2014 - Pięćsetletni cykl Neptuna i Plutona jako podstawa astrologicznej periodyzacji dziejów Europy (IV Konferencja PTA)

ANDRZEJ OPEJDA

Bankowiec i przedsiębiorca. Astrologią interesuje się od 1982 roku. Uczył się jej u Leszka Weresa, Marii Graham i Wojciecha Rojka. W 1990 roku, przy okazji półrocznego stażu zawodowego we Włoszech, zgromadził niemal wszystkie wydane tam drukiem publikacje astrologów włoskich i zagranicznych. Zainspirowany włoskim czasopismem „La Ricerca”, założonym przez włoskiego astrologa Ciro Discepolo, po powrocie do kraju założył i redagował czasopismo astrologiczne „Zodiak”, które (nieregularnie) ukazywało się od 1993 do 1997 roku. W grudniu 1995 r. założył Almanach Astrologiczny - pierwszy serwis internetowy w języku polskim poświęcony astrologii, a w 1998 r. - internetową grupę dyskusyjną „Astrologia”. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Astrologicznego (2009 r.). Inicjator i redaktor AstroWiki – internetowej encyklopedii astrologii. Swoje zainteresowania astrologiczne koncentruje na astrologii gospodarczej, synastrii i astrozofii.

W internecie: http://astrolog.pl/

Wykłady:

6 X 2009 - Czy to już koniec pierwszego kryzysu gospodarczego XXI w.?

11 X 2010 - Amerykański czynnik kryzysów gospodarczych

5 III 2011-Efekt  Księżyca na Giełdzie Papierów Wartościowych (I Konferencja PTA)

16 IV 2012 - Krótka historia Zodiaku. Czy żyjemy już w Erze Wodnika?

07 I 2013 - Historia Trzech Króli - czy jest tylko legendą?

19-20 X 2013 - Zastosowanie astrologii w uprawie roślin (III Konferencja PTA)

MARIA PIENIĄŻEK

Jest astrologiem i nauczycielką hatha jogi według metody Instytutu Kaivalyadhama. Absolwentka warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, mistrz sportu w gimnastyce artystycznej. W latach 1973 -1989 aktorka w zespole Teatru Akademia Ruchu. Razem z Leonem Zawadzkim prowadzili Pracownię Doskonalenia Wewnętrznego, Akademię Kultury Duchowej oraz Pracownię Arkadia w Bielsku Białej (1990-2008). Prowadzi też kursy jogi klasycznej i I-Cing. Razem z Leonem Zawadzkim są autorami książki „Nandri” (2007) o podróży pielgrzymującej do Indii. Mieszka w Bielsku Białej.

W internecie: http://www.logonia.org/

Wykłady:

01 III 2010 - "... moje będzie za grobem zwycięstwo!” - życie i dzieło Leona Cyborana

25 V 2013 - Astrologia - sztuka kontemplacji losów człowieka (seminarium)

21-22 IX 2013 – udział w debacie Sens i przyszłość astrologii („Weekend z astrologią – debata i wykłady”)

19-20 X 2013 - Od astrologii do teurgii – życie i śmierć Jana Kefera (III Konferencja PTA)

19 IX 2014 - Jak na górze, tak na dole (IV Konferencja PTA)

PAULINA PIOTROWSKA

Urodzona w Szczecinie. Dzięki stypendiom naukowym w USA, Szwajcarii i Francji doktoryzowała się na Uniwersytecie Warszawskim, przedstawiając rozprawę „Studia nad Disputatio contra iudicium astrologorum Marsilia Ficina”. Członikini Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Astrologicznego.

Wykłady:

20 V 2013 - Marsilio Ficino: Saturn i melancholia

PIOTR PIOTROWSKI

Dr n. hum., filozof, astrolog. Rozprawę doktorską pt. Jung, Eliade i symbolizm kosmiczny obronił w 2005 roku na Wydziale Filozoficznym UMCS w Lublinie. Jest autorem kilku książek, m.in. Jung i astrologia (2002), Lilith Czarny Księżyc (2007), Przesłanie Chirona (wyd. I 1997, wyd. II popr. 2008), Małe planety – nowe odkrycie astrologii (2010) oraz Reguły astrologii tradycyjnej (2011). Specjalizuje się w jungowsko-analitycznym sposobie interpretowania horoskopów indywidualnych, a także w tradycyjnych technikach astrologii urodzeniowej, horarnej, elekcyjnej i mundalnej. Jego obszar badawczy stanowi filozofia religii oraz historia doktryn i idei astrologicznych. Prowadzi profesjonalne sesje i konsultacje astrologiczne, jest nauczycielem astrologii współczesnej i średniowiecznej. Od marca 2013 roku Prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego.

W internecie: http://piotrpiotrowski.blog.onet.pl/

Wykłady:

30 XI 2009 - Problemy astrologii antycznej. Wokół krytyki Sekstusa Empiryka

10 I 2011 - Astrologiczne sekrety dawnych mistrzów

5 III 2011- Almuten w pismach Abrahama ibn Ezry (I Konferencja PTA)

27 II 2012 - Tradycyjna astrologia elekcyjna

13 X 2012 - Czy można przewidzieć wynik meczu? (II Konferencja PTA)

13 X 2012 - Wprowadzenie do tradycyjnej astrologii medycznej (II Konferencja PTA)

10 XII 2012 - Punkty arabskie w tradycji astrologicznej (Inauguracja Biblioteki PTA)

2013/14 - Szkoła Astrologii dr. Piotra Piotrowskiego

22 VI 2013 - System rocznej prognozy w astrologii tradycyjnej (warsztat)

21-22 IX 2013 - Astrologia średniowieczna współcześnie („Weekend z astrologią – debata i wykłady”)

19-20 X 2013 - Bonincontrius i Morinus: dwa style renesansowej astrologii elekcyjnej (III Konferencja PTA)

14 VI 2014 - Aspekty i konfiguracje planet w astrologii horarnej ("Weekend z astrologią - wykłady i warsztat")

19 X 2014 - Koncepcje astrologiczne w Introductorium astronomiae Michała Falkenera (IV Konferencja PTA)

2014/15 - Szkoła Astrologii PTA

KRZYSZTOF PORZEŻYŃSKI

Ur. 1969 w Warszawie. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Astrologią zajmuje się od 1991 r. Twórca komputerowego programu astrologicznego Capella. Współtwórca unikalnych, kieszonkowych kalendarzy astrologicznych. Teksty o tematyce astrologicznej publikował w kwartalniku "Albo-albo inspiracje jungowskie", witrynie Astroportal i innych stronach internetowych oraz w piśmie „Trygon”. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Z zamiłowania zajmuje się również fotografią artystyczną.

W internecie: http://www.astrologia.pl/biuletyn/3uran.html

Wykłady:

18 IV 2011 - Współzależność faz zodiakalnych

19-20 X 2013 - Twórczość jako wyraz kosmicznego procesu (III Konferencja PTA)

RAFAŁ PRINKE

Dr n. hum., filolog i historyk, prodziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu, współautor „Mandali życia”, autor „Vademecum polskiego astrologa”, „Tarot -- dzieje niezwykłej talii kart” oraz szeregu innych książek i licznych artykułów w kilku językach. Obszary jego zainteresowań naukowych to m.in. historia nauki, historia tradycji ezoterycznych, genealogia i heraldyka, informatyka humanistyczna oraz teoria i filozofia turystyki. Obecnie przygotowuje obszerną monografię na temat alchemii.

W internecie: http://main2.amu.edu.pl/~rafalp/WWW/polski.html

Wykłady:

23 XI 2013 – Astrologia w rękopisie Wojnicza

18 X 2014 - Czwarta Monarchia i astrologia kopernikańska w przepowiedni alchemika Michała Sędziwoja (IV Konferencja PTA)

JERZY PROKOPIUK

Jerzy Prokopiuk (ur. 1931) – religioznawca, filozof, psycholog, gnostyk, antropozof - jest przede wszystkim znany jako tłumacz i popularyzator literatury humanistycznej (głównie ezoterycznej, religioznawczej, filozoficznej i psychologicznej) z niemieckiego, angielskiego i francuskiego obszaru językowego; jest twórcą i redaktorem naczelnym pisma Gnosis oraz prezesem honorowym Klubu Gnosis. Do autorów 129 przełożonych przezeń (i wydanych w latach 1957-2008) książek należą m.in. Mistrz Eckhart, Anioł Ślązak, Telemann, Goethe, Schiller, Novalis, Hegel, Schleiermacher, R. Steiner, G. Wehr, E. Bock, Freud, Jung, E. Neumam, Pauli, Kerenyi, Max Weber, W.F. Otto, van der Leeuv, U. von Balthasar, C.F von Weizsacker, E. Junger (litereatura niemiecka), R. Benedict, Fromm, Galbraigth, Hillman, A. Huxley, E.O. James, P. Johnson, Koestler, Laing, S. Leak, Mayendorff, D. Morris, S. Runciman (literatura angielska i amerykańska), Eliade i Sedir (literatura francuska), jak również H. Hesse, B. Goetz i M. Ende (beletrystyka). Kilkanaście przełożonych przezeń książek, nie zostało jeszcze wydanych. Jego dokonania translatorskie zostały uwieńczone nagrodą Instytutu Polsko-Niemieckiego w Darmsztacie w roku 1987, zaś w dwa lata później został laureatem nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Wspomnieć nadto należy, iż Jerzy Prokopiuk jest autorem niemal pięciuset esejów, artykułów i wywiadów – publikowanych tak w periodykach naukowych, jak i zwróconych do szerszej publiczności, w prasie kulturalnej. Od lat sześćdziesiątych prowadzi też bogatą działalność odczytową.

W internecie: http://www.gnosis.art.pl/osoby/Jerzy_Prokopiuk.HTM

Wykłady:

19-20 X 2013 - Medytacyjny kontakt z bogami planetarnymi – na przykładzie Hermesa/Merkurego (III Konferencja PTA)

GALINA PUINOVA

Zajmuje się Tarotem od 1993 r., poznawała tę dziedzinę u wielu wybitnych tarocistów. Jest autorką unikalnego połączenia Tarota z astrologią. W swej praktyce preferuje talię kart Ridera-Waite’a. Prowadzi wykłady astrologii i Tarota w Akademii Astrologii w Moskwie oraz w filiach tej uczelni w Permie i Odessie. Od 10 lat dzieli się swą wiedzą również w Polsce.

Wykłady:

30 V 2011 - Pogłębione metody analizy horoskopów porównawczych i kontaktowych

 

GREGORY ROZEK

Grafik i astrolog. Absolwent Warszawskiej ASP. Badacz astrologii klasycznej i niestandardowych zjawisk astrologicznych. Analityk Świata. Laureat konkursu organizowanego przez “The Astrological Association of Great Britain” (publikacja w “The Astrological Journal”, marzec 2014).

W internecie: www.gregoryrozek.com

Wykłady:

10 III 2014 - Planety w retrogradacji i ich liczba w horoskopie

JAKUB RUSZKOWSKI

Pasjonat biologii, psychologii, hobbystycznie wiolonczelista. Astrologia bardzo dobrze współgra z bliską mu filozofią taoistyczną i wynikającą z niej pasją obserwacji przyrody oraz zachodzących w niej procesów i cykli. Ze względu na kierunek studiów, najwięcej uwagi przykłada szeroko rozumianej astrologii medycznej. Jest autorem bloga „Pod nieboskłonem”, na którym zamieszcza treści związane głównie z astrologią medyczną. Jest także jednym z inicjatorów, koordynatorem i redaktorem „Bazy horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego”.

W internecie: http://podniebosklonem.wordpress.com

Wykłady:

21-22 IX 2013 - Astrologia i medycyna („Weekend z astrologią – debata i wykłady”)

20 IX 2014 - Roczna prognoza zdrowia według XVII-wiecznych astrologów

18 X 2014 - Wybrane techniki predykcyjne astrologii medycznej (IV Konferencja PTA)

JAN SAR SKĄPSKI

Astrolog polsko-kanadyjski, urodzony w Krakowie, od kilkudziesięciu lat zamieszkały w Vancouver, w Kanadzie. Członek honorowy Stowarzyszenia Astrologów w Poznaniu. W latach 1977-1985 pełnił funkcje przewodniczącego British Columbia Astrological Society i redaktora kwartalnika astrologicznego The Ecliptic. W tym czasie powołał grupę badawczą Axiomatic Study Group, a pięć lat później własne studium astrologiczne Celestica. Jest twórcą teorii astrologii kognitywnej, zwanej też astrologią procesów świadomych oraz szkoły o tej nazwie. Napisał The Art of Mastering Astrology, Śladami Wenus. Astrologia życia intymnego oraz wiele skryptów w języku polskim i angielskim. Opublikował liczne artykuły w The Ecliptic, Astrological Perspectives, RAMC, Astro-Psychological Problems, The Sneider-Gauquelin Research Journal.

W internecie: http://cgi.www.astrologer.com/cgi-bin/www.astrologer.com/search.cgi?number=937970168

Wykłady:

10 V 2010 - Potrzeba i uzasadnienie istnienia astrologii - przedstawienie własnego poglądu

20 VI 2010 - Perspektywy prognozowania

26 III 2012 - Kalejdoskop kobiety. Co horoskop mówi o kobiecie? Co horoskop może powiedzieć o małżeństwie?

15 IV 2013 - „Wędrówki w czasie”:  czyli jak ewolucja człowieka wpływa na poszukiwanie współczesnego znaczenia astrologii

 

PAWEŁ SKONIECZNY

Absolwent filozofii oraz religioznawstwa, autor pracy poświęconej słynnemu astrologowi Morinusowi i jego opus magnum („Astrologia Gallica”). Zgłębia astrologię tradycyjną, zainteresowany również możliwościami zastosowania jej w obrębie medycyny i pedagogiki. Mieszka w Warszawie.

Wykłady:

21 IX 2014 - Astrologia medyczna a kwestia właściwej diety ("Weekend z astrologią - seria czterech wykładów")

ERIK VAN SLOOTEN

Ur. 28 lipca 1942 roku w Eindhoven (Holandia) – Słońce w Lwie, ascendent w Strzelcu i Księżyc w Wodniku – studiował językoznawstwo, literaturoznawstwo, italianistykę, historię sztuki i filozofię na uniwersytetach w Utrechcie i Nijmegen. Mieszka w Monachium, specjalizuje się w astrologii klasycznej, w szczególności poświęca się astrologii horarnej. Jest autorem siedmiu książek w języku niemieckim – kilka z nich zostało przetłumaczonych na włoski, holenderski i czeski. W przygotowaniu przekład polski. Prowadzi wykłady i seminaria w całej Europie, w szczególności w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Włoszech. Jako kabareciarz poliglota pojawia się też na wielu konferencjach astrologicznych, m.in. w Monachium, Amsterdamie, Bazylei i Mediolanie.

W internecie: http://www.erikvanslooten.de/

Wykłady:

19 X 2013 - Jak rozumiem astrologię klasyczną / Was verstehe ich unter Klassischer Astrologie? (III Konferencja PTA)

20 X 2013 - Klasyczna interpretacja horoskopu urodzeniowego / Klassische Radixdeutung (warsztat)

9-10 V 2015 - Skuteczna praktyka astrologii tradycyjnej (warsztat)

TOMASZ STĄPOR

Założyciel i jeden z autorów serwisu astrologicznego Astrolabium.pl. Przez kilka lat udzielał porad astrologicznych. Obecnie do astrologii podchodzi krytycznie.

W internecie: http://www.astrolabium.pl/

Wykłady:

19 IV 2010 -  Gwiezdna astrologia: techniki pracy z gwiazdami stałymi

8-9 VI 2013 - Dlaczego astrologia nie jest nauką, a jednak się sprawdza („Weekend z astrologią – seria czterech wykładów”)

IGOR STROJECKI

Od ponad trzydziestu lat zajmuje się historią swojej rodziny, pasjonuje się historią Warszawy i rodzin z nią związanych, popularyzuje badania genealogiczne, wygłasza odczyty i wykłady w wielu środowiskach, organizuje wydarzenia przywracające pamięć o zapomnianych  i wybitnych osobach z nim spokrewnionych. W ciągu ostatnich 10 lat zorganizował w całej Polsce ok. 70 wystaw poświęconych swoim przodkom, wygłosił kilkaset wykładów, jest autorem publikacji, udzielał licznych wywiadów do prasy, radia i telewizji, był bohaterem reportaży radiowych i programów telewizyjnych. Jest m.in. członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego i Stowarzyszenia Nasz Norblin. Motto Igor Strojeckiego brzmi: "Być może jeszcze nie narodził się ten, który kiedyś zapuka do twoich drzwi i o historię twojej rodziny poprosi".

Wykłady:

12 XI 2012 - Bolesław Prus w świetle źródeł historycznych i astrologii

2 XII 2013 – O Elżbiecie Barszczewskiej (1913-1987) we wspomnieniach rodzinnych i astrologii. W stulecie urodzin aktorki

WOJCIECH SUCHOMSKI

Ur. w 1973 r. – skończył Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim, publikuje prognozy ekonomiczne i giełdowe na portalu Astrobiznes.pl. Pracował w banku Lloyds TSB w Wielkiej Brytanii, w Banku Przemysłowym w Łodzi oraz jako analityk w firmie telekomunikacyjnej. Jest autorem książki „Cykle planetarne na giełdzie”.

W internecie: http://www.astrobiznes.pl/

Wykłady:

17 X 2011 - Astrologia inwestowania

16 III 2013 - Astrologia biznesowa (warsztat)

19-20 X 2013 - Horoskopy miast polskich (III Konferencja PTA)

ALICJA SZACHEWICZ

Wykłady:

11 I 2010 – Temat śmierci w horoskopie

WŁODZIMIERZ ZYLBERTAL

Ur. 1960, astrolog, badacz psychotroniki, popularyzator, pisarz i nauczyciel. W astrologii czynny od roku 1990, kiedy to ukazała się książka „Kosmiczne źródła jaźni”, pierwszy powojenny polski podręcznik astrologii. Autor licznych publikacji poświęconych astrologii oraz szeroko pojętej dywinacji. Prowadzi szkolenia z zakresu astrologii i numerologii oraz praktykę life coachingu.

W internecie: http://www.labes.edu.pl/

Wykłady:

8-9 VI 2013 - Jak popularyzować astrologię i jak jej uczyć („Weekend z astrologią – seria czterech wykładów”)

21-22 IX 2013 - O jak najbardziej użytecznych zastosowaniach astrologii („Weekend z astrologią – debata i wykłady”)

LEON ZAWADZKI

Jest astrologiem, znawcą historii i filozofii Wschodu. Praktykuje jogę od ponad 50 lat. Ma wykształcenie uniwersyteckie - ekonomia i ekonometria stosowana. Jest trenerem szachów profesjonalnych. Razem z Marią Pieniążek prowadzili Pracownię Doskonalenia Wewnętrznego, Akademię Kultury Duchowej oraz Pracownię Arkadia w Bielsku Białej (1990-2008). Jest autorem wielu książek o astrologii: „Końca świata nie będzie” (1992), „Astrolog” (1996), „Ariadna - praktyczny podręcznik interpretacji horoskopu” t. I Labirynt (1998), t. II Wyrocznia (2000), t. III Misterium (2004), „Fala - studium zaćmienia” (1999). Razem z Marią Pieniążek jest autorem książki „Nandri” (2007) o podróży pielgrzymującej do Indii. Mieszka w Bielsku Białej.

W internecie: www.logonia.org

Wykłady:

01 III 2010 - "... moje będzie za grobem zwycięstwo!” - życie i dzieło Leona Cyborana

25 V 2013 - Astrologia - sztuka kontemplacji losów człowieka (seminarium)

21-22 IX 2013 - Podmiot, obiekt skupienia i proces poznania w analizie horoskopu, czyli dlaczego Astrologia Świątynna („Weekend z astrologią – debata i wykłady”)

19-20 X 2013 - Od astrologii do teurgii – życie i śmierć Jana Kefera (III Konferencja PTA)

19 X 2014 - Jak na górze, tak na dole (IV Konferencja PTA)

 

* * *

 

W celu dokonania uzupełnień, albo korekt opisów biograficznych, prosimy o kontakt na e-mail PTA: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do członka Zarządu PTA, Mirosława Czylka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kategoria: O PTA
Administrator | Odsłony: 1377

Polish Astrological Society (PTA) was registered on 13th August 2009. PTA has got a legal entity status and operates under the provisions of the Act of 7th April 1989 concerning associations and statutes. The PTA’s seat is located in Warsaw. The activity of the society is mostly based on voluntary work of its members. 

The Society’s aims (in short):

1. recognizing and investigating coexistence of phenomena occurring on the Earth and in the Universe, as well as, the significance of these phenomena for a human life, and a course of all processes occurring on the Earth; especially, biological, social, and economic ones,
2. conducting an educational activity in a scope of popularizing knowledge about astrology among the society,
3. deepening knowledge and improving professional abilities of the Society’s members,
4. running a cultural activity connected with the astrology; and especially, research, protection, and documentation of astrological cultural heritage,
5. developing contacts and cooperation with organizations that are active in the European Union and all over the world,
6. protection of profession and ethos of an astrologer.
Every natural person, a resident of Poland or other country, or a legal person with a seat in Poland or abroad can become a member of the Society. The Society unites general, supporting, and honorary members. Every natural person who has submitted a declaration of membership in writing and who has paid an annual membership fee can become a general member of the Society. Every natural or legal person who offers financial, material or essential support in realizing the Society’s goals can become a supporting member of the Society.  Every natural person who is especially distinguished thanks to his/her activity conducted for the Society or with aims that have been a reason for the Society to be established, can become a honorary member. The supporting and honorary members are freed from duty of paying the membership fee.

The authorities of the society are: General Members Assembly, the Board, Auditing Committee, Arbitration by Fellow Members. A term of every elective authority of the Society lasts four years; and the election is made by a ballot with a simple majority of votes of members present in the meeting.
Founder members: Krystyna Adwentowska, Anna Frankowska-Czerniawska, Maria Graham, Laryssa Kobylińska†, Bogdan Franciszek Krusiński, Krystyna Lelińska, Andrzej Opejda, Światosław Nowicki, Piotr Piotrowski, Krzysztof Porzeżyński, Justyna Reiner†, Agnieszka Rolka-Piotrowska, Teodor Sulima, Alicja Szachewicz, Krzysztof Śliwiński, Swietłana Świder.

The Board of the Society:
President: Piotr Piotrowski
Vice-president: Ewa Herchel
Treasurer: Małgorzata Szwałkiewicz
Secretary: Piotr R. Tymko
Member: Mirosław A. Czylek

Auditing Committee:
Ewa Braszko
Ewa Rogińska
Izabela Kiełbowska

Arbitration by Fellow Members:
Bogdan Krusiński
Anna Tomczyk
Natalia Stala
Margot Graham
Ewa Zapolska

Kategoria: O PTA
Administrator | Odsłony: 12265

§14. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne zamieszkujące stale w Polsce lub za granicą i prawne z siedzibą w Polsce lub za granicą. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

Jak wynika z powyższego postanowienia statutu, członkostwo w tym stowarzyszeniu nie ma charakteru elitarnego. Jedynym warunkiem jest akceptacja statutu, złożenie deklaracji i terminowe opłacanie składek członkowskich.

Kategoria: O PTA
Administrator | Odsłony: 16189

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Astrologicznym jest dobrowolne i uprawnia do:

 • darmowego uczestnictwa w wykładach organizowanych w PTA
 • zniżek na kursy, warsztaty, seminaria, szkolenia, konferencje itp. organizowane przez PTA
 • zniżek na zakup książek wydawanych w ramach Biblioteki PTA.
 • 15% upustu na zakup komputerowego programu astrologicznego „Urania”  autorstwa Bogdana Krusińskiego. Zamiast 350 zł za wersję edukacyjną członkowie PTA płacą jedynie 299 zł.

Składka członkowska wynosi 50 zł rocznie. Opłacona składka członkowska ważna jest przez okres 365 dni od daty wpływu na konto PTA lub od daty pokwitowania w przypadku wpłaty bezpośrednio w Towarzystwie. Zalecamy dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto PTA:

Polskie Towarzystwo Astrologiczne
ul. Laskowa 3/27
01-214 Warszawa
Bank Gospodarki Żywnościowej
Konto nr 74 2030 0045 1110 0000 0235 6940

W tytule wpłaty należy wpisać: Wpłata na cele statutowe - składka członkowska.

Osoby przystępujące do Polskiego Towarzystwa Astrologicznego powinny zapoznać się i zaakceptować Statut PTA, a także wypełnić poniższą deklarację członkowską:

pobierz deklaracje

i podpisaną:

 • wysłać listem na adres siedziby Towarzystwa (PTA, ul. Laskowa 3/27, 01-214 Warszawa)
 • lub osobiście dostarczyć członkowi Zarządu na jednym ze spotkań.

Można też wypełnić deklarację online.

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionej deklaracji oraz po zaksięgowaniu wpływu kwoty składki rocznej na konto Towarzystwa, Zarząd na najbliższym posiedzeniu dokona wpisania nowych osób na listę członków. W następnej kolejności administrator witryny nada odpowiednie uprawnienia dostępu do zasobów witryny zarezerwowanych tylko dla Członków PTA.

Kategoria: O PTA
AdminPTA | Odsłony: 522

11 XII 2016 – Walne Zebranie Członków PTAZapraszamy na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, które odbędzie się w pierwszym terminie w niedzielę, w dniu 11 grudnia 2016 roku o godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Zielnej 39 (budynek PAST, IV p.).
W przypadku braku kworum drugi termin zaplanowany jest tego samego dnia na godz. 10:30.
Zebranie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy, a jego przedmiotem jest sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z realizacji celów statutowych PTA w kadencji 2013-2016 oraz wybór nowych władz Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Z powodów organizacyjnych, które pozwolą nam zapewnić Państwu możliwie jak najbardziej komfortowe warunki podczas obrad oraz zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc na sali, bylibyśmy wdzięczni za przesłanie krótkiej informacji potwierdzającej Państwa udział w Zebraniu lub informacji o rezygnacji z uczestnictwa.

W tym celu korespondencję prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Porządek obrad znajduje się w pliku PDF

Regulamin obrad Walnego Zebrania Czlonkow PTA (11 12 2016) PDF

REGULAMIN WYBORÓW w PTA (11.12.2016) PDF

Zawiadomienie o Walnym zebraniu (11.12.2016) PDF


 

Kategoria: Zjazdy i spotkania

Podkategorie

Back to Top